EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 

do 28 września 2023 r.

Zapoznania uczniów i ich rodzicówz możliwymi dostosowaniamiwarunków i form przeprowadzaniaegzaminu ósmoklasisty

do 2 października 2023 r.

Pisemna deklaracja wskazująca język
obcy nowożytny, z którego uczeń
przystąpi do egzaminu 

do 16 października 2023 r.

Zaświadczenie lekarskie o chorobie
przewlekłej, opinię poradni PP bądź
orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego 

do 21 listopada 2023 r.

Informacja na piśmie dla Rodziców
o sposobie dostosowania warunków
lub form przeprowadzenia egzaminu 

do 30 listopada 2023 r.

Przekazanie do OKE wykazu uczniówprzystępujących do egzaminu orazinformacje o wszystkich rodzajachdostosowań warunków i form 

do 14 lutego 2024r.

Pisemna informacja rodzicówo ewentualnej zmianie języka 

do 14 maja 2024r.

Przewodniczący zespołuegzaminacyjnego lub jego zastępcaprzeprowadza szkolenie w zakresieorganizacji egzaminu ósmoklasistydla nauczycieli zatrudnionych w danejszkole wchodzących w składzespołów nadzorujących
 14 maja 2024 r.
godzina: 9:00
 EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
JĘZYK POLSKI
(120 min., dostosowanie 180 min.) 
15 maja 2024 r.
godzina: 9:00
EGZAMIN ÓSMOKLASISTYMATEMATYKA(100 min., dostosowanie 150 min.)
16 maja 2024 r.
godzina: 9:00
EGZAMIN ÓSMOKLASISTYJĘZYK ANGIELSKI(90 min., dostosowanie 135 min.)
3 lipca 2024 r. Wydanie zdającym zaświadczeń